قالب وردپرس
من کي ام؟

شاعري که همه چيز را به بازي شعر ميگيرد چون ميداند که اين جهان اگر شعر نباشد قافيه اي هم بيش نيست تا شاعرش براي کامل کردن شعرش درمانده نشود!
error: یاد بگیریم کپی نکنیم