سنگ روی سنگ بند نمی شود

7 اسفند 1397
کاریکلماتورهای هادی احمدی

سنگ روی سنگ

ملات و سیمان بیشتری ریخت تا سنگ را روی سنگ بند کند!
error: لینک های همرسانی مطلب پایین هر صفحه هست لطفا به اشتراک بگذارید